2022 május 18. szerda, Erik, Alexandra napja van


Szolgáltatásaink - ADATRÖGZÍTÉS

Az adatrögzítés az a munka, melyet még egy tíz éves gyerek is meg tud csinálni.
A kérdés az: hogyan? Ön mi alapján választ?

Aki egy kicsit is járatos az adatrögzítés világában, és dolgozott már velük, tudja, ha olyan munkaerőt választ, akinek ez a szakmája, minden szempontból, még az anyagi oldalról nézve is eredményesebb munkát kap. Feltételezzük, Önnek sem mindegy, hogy azok az adatok, melyek a későbbi munkájukhoz elengedhetetlenül szükségesek, milyen minőségben kerülnek feldolgozásra.
Talán érdemes arra is figyelmet fordítania, hogy milyen garanciákat ajánlanak Önnek az egyes cégek, már persze ha egyáltalán ajánlanak...
Amennyiben az elvégzendő munka megkívánja, a Blasius Info az adatrögzítés minden fontosabb területén biztosítékot tud Önnek adni.
Szerződésbe foglalt garanciáink:
- az adatrögzítés megfelelő szakmai színvonalon történő ellátása (megengedett hibaarány szerződésbe foglalása) - hibás teljesítés miatti kötbér,
- az adatrögzítés folyamat határidőinek pontos betartása - késedelmi kötbér,
- titoktartási nyilatkozat az adatrögzítés minden munkafolyamatára.
Amennyiben az elvégzendő adatrögzítés megkívánja, a Blasius Info a hibás teljesítés esetére a következő biztosítékokat tudja Önnek adni:
Az adatrögzítés nem megfelelő szakmai színvonalon történő ellátásakor, azaz, ha a hibaarány meghaladja a szerződésbe foglaltakat esetén, két lehetséges kártérítési utat tudunk Önnek felajánlani.
Egyrészt az adatbevitel minőségének biztosítása érdekében a bevitt karakterre vetített költségét az alábbi módon számítjuk ki:
Beviteli díj= B [Ft]
Adott hónapban felvitt karakterek számossága= N [db]
1 bevitt karakter díja= K [Ft/1db]
Hibatényező= H
B=NxKxH
A hibatényező (H) kiszámítása szúrópróba szerű ellenőrzéssel történik havonta, előre nem meghatározott mezők (rekordok) ellenőrzésével. Értéke a következőképpen alakul:

Arány
(hibás mezők száma/az összes ellenőrzött mező)
[két tizedesre felfelé kerekített%]
H
[érték]
2,00 1,0
3,00 0,9
4,00 0,8
5,00 0,7
6,00 0,6
7,00< 0,0

Példa:
K N ellenőrzött mezők száma hibás mezők száma arány H
0,09Ft/db 150.000 db 300 db 9 db 3 % 0,9

B 13,500 Ft

A fenti arány és H érték szerződésenként változó, és módosítható.
Másrészt szerződésbe foglalható lehetőség a hibás teljesítés miatti kötbér, mely arra az esetre szólhat, ha történik ugyan teljesítés - akár határidőn belül, akár késedelmesen - de ez a teljesítés nem szerződésszerű. Ezen kötbér típus megfizetése ránk nézve nem mentesít a teljesítés (a hibátlan teljesítés) kötelezettsége alól.
Gondot okoz Önnek, ha nem készül el időben az adatfeldolgozás?
Késedelmes teljesítés esetén, a szerződésbe foglalt határidők túllépésének kivédésére késedelmi kötbér foglalható a szerződésbe. Ahol a kötbér alapja a késedelemmel érintett teljesítés-rész (ütemezés szerint) bruttó ellenértéke, mértéke 1% / nap, maximuma a kötbér alapjának 25%-a. A kötbér a végszámlából levonható.
A kötbér esedékessé válik a késedelmes teljesítéskor, a szerződés megszűnésekor, vagy a kötbér maximum elérésekor.
A fenti arány és mérték szerződésenként változó, és módosítható.
Ön biztonságban akarja tudni az adatait?
Titoktartási nyilatkozat az adatrögzítés minden munkafolyamatára, valamint a szerződésben foglaltakra.
A Blasius Info gondoskodik a tudomására jutott adatok, dokumentációk, eljárások, üzleti megoldások, know-how, egyéb információk (különös tekintettel az üzleti titoknak minősített adatokra, információkra) bizalmas kezeléséről, azok védelméről.
A Megrendelővel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetve tudomására jutott bizalmas adatokat, információkat a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül:
- nem hozhatja nyilvánosságra,
- harmadik személynek nem szolgáltathatja ki, nem teheti hozzáférhetővé, nem reprodukálhatja, nem terjesztheti másolatait,
- nem használhatja fel más számára végzett tevékenysége során, illetve azokat semmiféle egyéb célra nem használhatja fel, kivéve, ha arra jogszabály rendelkezése folytán köteles.
Amennyiben a Blasius Info a titoktartási kötelezettségét megszegi, köteles a Megrendelőnek okozott kárt megtéríteni.
A titoktartásra vonatkozó fentiekben leírt kötelezettségek időbeli korlátozás nélkül az adatrögzítés időbeli hatálya alatt, valamint annak befejezését követően is fennmaradnak.

Vissza

Kapcsolat | IT | Bit | Gyakori Kérdések | Weboldal Ajánlása | Webáruház | Google | DivX | Referenciák | PPS Világ | Transmitter | Office | IT Szótár | Online | Driver