2022 május 18. szerda, Erik, Alexandra napja van


Szolgáltatásaink / INTERNETNEVEK - DOMAIN, ALDOMAIN - (ÁT)REGISZTRÁLÁSÁNAK INTÉZÉSE - DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT

A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete abból a célból, hogy a .hu alatti közdomainek delegálásának, a regisztrálásnak és a fenntartásnak egységes rendjét biztosítsa, a domain használóinak és másoknak a jogait megóvja, a 2001. évi CVIII. törvény 15./A§-ában foglalt önszabályozás lehetőségeivel élve megalkotta a jelen Domainregisztrációs Szabályzatot. Jelen Domainregisztrációs Szabályzat a tárgyban készült szerződéses rendszer részeként került kiadásra és azt a rendszer alkalmazása során minden külön hivatkozás nélkül alkalmazni kell.

I. Fejezet: A Domainregisztrációs Szabályzatban használt fogalmak

A jelen Domainregisztrációs Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) az alábbi fogalmakat a következő értelemben használja:
Domain: Önálló Internet tartomány, az Internet címek egy halmazához neveket rendelő adatbázis.
Domain név: Alfanumerikus karakterekből álló műszaki azonosító, amelyet elsősorban a könnyebb megjegyezhetősége miatt az internetes kommunikációhoz nélkülözhetetlen Internet címek helyett használnak. Jelen Szabályzat olyan domain nevekre vonatkozik, amelyek helye az internetes domain rendszerben közvetlenül a .hu felső szintű, vagy valamelyik az alá rendelt második szintű közdomain alatt van (pl. cegnev.hu, cegnev.co.hu). Az ékezetes (vagy nemzetközi terminológiával IDN) domain nevek a név szerverekben kódolt formában tárolódnak, míg felhasználói szinten általában kódolatlan formában jelennek meg, ezért ha külön nincs jelölve, akkor a jelen Szabályzatban domain név alatt a kódolatlan forma értendő.
Felső szintű domain : Közvetlenül az internetes domain rendszer gyökerében delegált .hu domain.
Második szintű domain: Közvetlenül a .hu felső szintű domain alatt delegált domain (pl. info.hu).
Közdomain: A .hu felső szintű, továbbá ez alatt szükség szerint megnyitott olyan második szintű Internet domainek, amelyek alá a delegálást a Nyilvántartó végzi. A második szintű közdomainek aktuális listáját a Nyilvántartó web szerverén hozza nyilvánosságra.
Delegálás: A domain névvel azonosított Internet domain használatba adása egy szervezetnek vagy természetes személynek egy Regisztrátor által továbbított igénylés alapján.
Regisztrálás: A delegáláshoz szükséges adatok bejegyzése a megfelelő adatbázisokba.
Fenntartás: A domain-használó számára nyújtott delegálás-fenntartási szolgáltatás, amelynek keretében a szükséges műszaki és adminisztratív adatok a .hu elsődleges és tartalék névszervereken és adatbázisokban tárolódnak, az Internetről elérhetők, továbbá igény szerint módosításra kerülnek.
Regisztrátor: A Nyilvántartó által felhatalmazott szolgáltató szervezetek valamelyike, amely a domaint igénylő vagy használó ügyfél szabad választása és megbízása alapján az ügyféllel szerződéses viszonyban állva a domain delegálással, regisztrálással és domain-fenntartással kapcsolatos ügyeket intézi.
Igénylőlap: A domain-igénylőtől vagy domain-használótól adatokat és nyilatkozatokat bekérő irat, amelyet a domain-igénylőnek vagy domain-használónak aláírásával kell ellátnia. Az Igénylőlap mintapéldánya a Szabályzat melléklete, annak elválaszthatatlan része.
Domain-igénylő: Valamely domain delegálására igényt benyújtott szervezet vagy természetes személy. Amennyiben az általa igényelt domain számára delegálásra kerül, domain-használóvá válik.
Domain-használó: Szervezet vagy természetes személy, akinek számára a domain delegálásra került.
Adminisztratív kapcsolattartó: A domainnel kapcsolatos adminisztrációs ügyekben a domain-használó képviselője.
Technikai kapcsolattartó: A domainnel kapcsolatos műszaki ügyekben a domain-használó képviselője.
Nyilvántartó: A közdomainek kezelője (őrzi, fenntartja, hozzáférhetővé teszi a közdomainek alatt delegált domainekkel kapcsolatos adatokat).
Nyilvántartás: A Nyilvántartó által számítógépes rendszerben őrzött adatok, amelyek a domain-delegálásokkal kapcsolatosak.
Web szerver: A közdomainek delegálásával és regisztrálásával kapcsolatos, rendszeresen frissített, nyilvános információk Internetes megjelenésének helye (http://www.domain.hu).
Tanácsadó Testület (TT): A Nyilvántartó mellett működő, felkért független szakértőkből álló bizottság, amely a még nem delegált domainek delegálásával kapcsolatos kérdésekben foglal állást, iránymutatásaival támogatja a domain nevek delegálásának jogszerűségét.
Panaszos: akinek jogos érdeke fűződik a domain név delegálásának a Szabályzatba ütközésének megállapításához.
Panaszolt : a domain használó, akivel szemben a részére történt domain delegálás Szabályzatba ütközésének megállapítását kérik.
Eseti Választottbíróság: Független jogász és informatikai szakemberekből esetileg összeállított, a domain-használó és a Regisztrátor vagy Nyilvántartó, illetve a harmadik személy - fél, - (aki egy delegált domain névvel kapcsolatban keresettel élt) által választott, általában háromtagú testület, amelynek döntése a választottbíróságról szóló 1994. évi LXXI. tv. értelmében jogerős bírói ítélet hatályával bír.
Alternatív Vitarendező Fórum : a Regisztrátortól és a Nyilvántartótól független, alternatív vitarendezési szolgáltatást nyújtó fórum, amelyet a Nyilvántartó felkér arra, hogy a domain regisztrációval kapcsolatos kérelmek tárgyában a Domainregisztrációs Szabályzat és a külön eljárási szabályok szerint járjon el.
Kérelmező : az, aki jogának sérelme miatt az Alternatív Vitarendező Fórumtól kéri egy adott domain delegálásának visszavonását vagy átruházását.
Kérelmezett az a domain-használó, akivel szemben az Alternatív Vitarendező Fórumtól az általa használt domain átruházását vagy visszavonását kérik.

II. Fejezet: A domain igénylésére és regisztrálására vonatkozó szabályok

1. A domain delegálás igénylése
1.1. A domain-igénylőre vonatkozó kritériumok
1.1.1 Közvetlenül a .hu közdomain alá történő delegálás domain-igénylője lehet.
a) az Európai Unió állampolgára vagy
b) magyarországi letelepedési engedéllyel rendelkező természetes személy vagy
c) az Európai Unió területén
i) jogszabály útján létrehozott,
ii) hatóság vagy bíróság által nyilvántartásba vett vagy bejegyzett, vagy
iii) erre irányuló kérelmét az illetékes hatóságnál vagy bíróságnál előterjesztő, és működését jogszabály alapján a nyilvántartásba vétele vagy bejegyzése előtt jogszerűen megkezdő szervezet,
d) továbbá a Magyar Szabadalmi Hivatalnál lajstromozott, vagy a Magyar Köztársaság területére is kiterjedő oltalommal rendelkező védjegy jogosultja
1.1.2 Közvetlenül második szintű közdomain alá történő delegálás domain-igénylője bármely hazai vagy külföldi természetes személy vagy szervezet lehet.
1.2 A delegálási eljárás általános szabályai
1.2.1 Domain delegálásának kezdeményezése
1.2.1.1. Domain delegálás igénylésére az arra a Nyilvántartóval szerződés alapján jogot szerzett Regisztrátor jogosult, aki a domain igénylő erre vonatkozó megbízása alapján jár el.
1.2.1.2 A delegálás előfeltétele, hogy a domain-igénylő valamelyik, általa kiválasztott Regisztrátorral írásban delegálás-igénylési szerződést kössön. Az igénylést a Regisztrátor rögzíti a Nyilvántartásban. A delegálás-igénylési szerződés feltételei nem lehetnek ellentétesek a Szabályzat rendelkezéseivel és a szerződés elválaszthatatlan részét kell képezze az Igénylőlap. Egyéb szerződéses feltétel hiányában az Igénylőlap önmagában delegálás-igénylési szerződésnek minősül, a Regisztrátor mindenkori Általános Szerződési Feltételeiben és a Nyilvántartó mindenkori Domainregisztrációs Szabályzatában szereplő feltételekkel. Eltérés esetén a Szabályzatban foglalt előírásokat kell az adott domain név igénylésével és használatával keletkező jogviszonyokban alkalmazni. A delegálás-igénylési szerződés megkötését vitás esetben a domain-igénylőnek kell bizonyítania. A delegálás-igénylési szerződés hiánya a domain azonnali visszavonását eredményezi.
1.2.1.3 Regisztrátor illetve Nyilvántartó a delegálás-igénylési szolgáltatást díjfizetési feltételhez kötheti.
1.2.1.4 Domain delegálása csak valós, azonnali használati igényre történik. A domain-igénylőnek már az igény benyújtásakor gondoskodnia kell a Szabályzat szerinti követelmények teljesüléséről.
1.2.1.5 Regisztrátor feladata az igényt az adatokkal a Nyilvántartásban rögzíteni. Az igénylés időpontjának az a számítógépes időpecséttel meghatározott pillanat tekintendő, amikor a Nyilvántartó számítógépes regisztrációs rendszere az igénylést nyilvántartásba vette. A Regisztrátor köteles az általa ugyanazon domain névre elfogadott delegálási igényeket a megbízás átvételének idősorrendjében továbbítani.
1.2.2 Az Igénylőlap
1.2.2.1 Az igénylés érvényességének előfeltétele, hogy a domain-igénylő az Igénylőlapon a valóságnak megfelelően, formailag és tartalmilag helyesen, az összes kötelező adatot megadja, továbbá az adatokat és a nyilatkozatokat az Igénylőlapon aláírásával hitelesítse.
1.2.2.2 Az Igénylőlapot magánszemély domain-igénylő esetén saját kezűleg, vagy közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője a meghatalmazás egyidejű csatolásával, kiskorú domain-igénylő esetén törvényes képviselőjének, szervezet esetén az igazolt képviselőnek saját kezűleg, a képviseleti jogának igazolására szolgáló okiratok egyidejű csatolásával kell aláírnia és eredetiben vagy telefaxon kell a Regisztrátorhoz eljuttatnia. Az Igénylőlap legalább olyan fokozott biztonságú, elektronikus aláírással ellátott elektronikus okiratban is elküldhető, amely meggyőzően bizonyítja az aláíró személyazonosságát.
1.2.2.3 A Regisztrátor az Igénylőlapon köteles az átvételt aláírásával igazolni és azon az átvétel időpontját feltüntetni, vagy olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből hitelt érdemlően megállapítható az Igénylőlapok átvételének ténye és sorrendje (időpontja).
1.2.2.4 Az igénylésnél vagy Regisztrátor váltásnál benyújtott dokumentumokat papíron, illetve a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat elektronikus formában archiválva a Regisztrátor a szerződés megszűnése napjától számított egy éven keresztül köteles megőrizni. Regisztrátor váltás esetén az új Regisztrátornak a domain-használó új Igénylőlapot köteles aláírtan leadni, amelyet a Regisztrátornak kell megőriznie.
1.2.2.5 Az Igénylőlap kitöltésére és megőrzésére vonatkozó szabályoktól való eltérés esetén a Nyilvántartóval szemben a Regisztrátor felel.
1.2.2.6 Az Igénylőlapon közölt bármely információt a Nyilvántartó és a Regisztrátorok az Internet regisztrációs szokásoknak megfelelően nyilvánosan kezelnek, és bárki számára hozzáférhetővé tesznek. A domain-igénylő vagy domain-használó tartozik az Igénylőlapon megnevezett más személyek hozzájárulását beszerezni a nyilvános adatkezeléshez.
1.2.3 Az igény teljesítése
1.2.3.1 A Regisztrátor az igénylés ügyintézésében felmerült problémáról (pl. a névválasztással szembeni kifogás stb.) köteles a domain-igénylőt haladéktalanul tájékoztatni és a probléma kezelésében - a Nyilvántartóval kötött szerződés és a Szabályzat rendelkezései szerint - vele egyeztetve eljárni.
1.2.3.2 Nyilvántartó a Regisztrátor által hiánytalanul megküldött és a Szabályzatnak megfelelő igények feldolgozását a beérkezés napját követő két munkanap alatt végzi el. A nyilvános meghirdetéssel nem járó prioritásos igényeket - amennyiben azok a Domainregisztrációs Szabályzat előírásainak megfelelnek - teljesíti, a többit nyilvánosan meghirdeti. Amennyiben a Nyilvántartó azt észleli, hogy a megküldött igény hiányos, vagy a Domainregisztrációs Szabályzattal ellentétes, azt ugyanezen határidőn belül az ok megjelölésével a Regisztrátornak visszaküldi.
1.2.3.3 Regisztrátornak 14 nap áll rendelkezésére arra, hogy a hiányt pótolja, az igényt visszavonja vagy a Tanácsadó Testülethez forduljon. Ha a Regisztrátor e határidőn belül ezen lépések egyikét sem rögzíti a Nyilvántartásban, akkor a számítógépes nyilvántartási rendszer az igényt automatikusan törli.
1.2.3.4 Ha az igény teljesíthető, akkor a delegálás bejegyzése megtörténik, a megfelelő adatbázisokban regisztrálásra kerülnek a következő adatok:
i) a delegált domain neve,
ii) a delegált domain elsődleges és másodlagos név szervereinek címe,
iii) a domain-használó és a kapcsolattartók adatai.
1.2.3.5. A Nyilvántartó nem köteles semmiféle előszűrést végezni a választott domain név megfelelőségével kapcsolatban. A Nyilvántartó célja, hogy valamennyi, a Regisztrátor által hozzá küldött igényt teljesítse. Amennyiben azonban egyes kivételes esetekben az igény teljesítését a Nyilvántartó elutasítja, nem vonható ezért felelősségre.
1.3 A delegálási eljárás szabályai prioritással nem rendelkező igényeknek közvetlenül a .hu közdomain alá történő delegálása esetén
1.3.1 A benyújtott nem prioritásos igényeket a Nyilvántartó azok teljesítése előtt a web szerveren a nyilvántartásba vétel időpontjának feltüntetése mellett, a nyilvántartásba vételtől számított 14. nap végéig nyilvánosan meghirdetve tartja. Amennyiben a meghirdetett domain név delegálása ellen a 9. pont szerinti módon és határidőkön belül kifogást terjesztenek elő, akkor az adott domain névre beérkezett igények teljesítésével megvárja a jogvita Tanácsadó Testület állásfoglalásával vagy eljárásának mellőzésével végződő lezárását.
1.3.2 Az egyes igények teljesítése általában azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik. Kivétel, hogy a nem prioritásos igény teljesítését más, ugyanazon domain névre vonatkozó, de később nyilvántartásba vett igény teljesítése megelőzi, ha ez utóbbi igény
a) prioritásos eljárással kerül feldolgozásra és
b) a prioritás alapja a nem prioritásos igény nyilvántartásba vételét megelőző és
c) nyilvántartásba vétele a prioritással nem rendelkező igény nyilvántartásba vételét követő 14. nap végéig megtörtént.
1.4 A delegálási eljárás szabályai prioritással rendelkező igények esetén
1.4.1 Prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyek a delegálást közvetlenül a .hu közdomain alá kérik, és amelyeknél a választott domain név:
a) a domain-igénylő szervezet hivatalos hatósági (közigazgatási vagy bírósági) bejegyzését igazoló dokumentumban, illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos karaktersorozat, vagy
b) a domain-igénylő számára vagy a domain igénylésre a domain-igénylőnek meghatalmazást adó számára, mint jogosult számára a lajstromozott védjegy (szöveges védjegy esetén a védjegyeztetett teljes szöveg, ábrás védjegy esetén az ábrán szereplő teljes szöveg), mint karaktersorozat (szó, szavak).
A választott domain névnek és a prioritás alapját képező dokumentumban szereplő elnevezésnek (az összes ékezet nélkül vagy az összes ékezettel) karakter szerint egyeznie kell. Több szóból álló nevek egybeírva, vagy kötőjelesen igényelhetők. Szervezet teljes vagy rövidített nevéből elhagyhatók:
i) a szervezeti formára (pl. kft, rt, bt, egyesület) vonatkozó szavak, jelölések,
ii) a Hungary, a Magyarország, illetve külföldi cégek magyarországi szervezete esetében az anyacég nyelvén Magyarországot jelölő név,
iii) minden olyan karakter, ami nem szerepelhet a domain névben, valamint a kötőjel,
iv) a szervezet nevében szereplő olyan karakter, amely nem szerepelhet domain névben, átírható a jelentésének megfelelő latin betűs magyar vagy idegen nyelvű megfelelőnek, elhagyható vagy kötőjellel helyettesíthető.
Prioritással rendelkeznek továbbá a 2.2.4 szerinti jogosultak esetében a megfelelő településnevek vagy országnevek.
1.4.2 A prioritás alapját igazoló okiratok:
a) a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nyilvántartásba vételét (bejegyzését) igazoló hatósági (bírósági vagy egyéb közigazgatási) határozat, vagy
b) a Magyar Szabadalmi Hivatal által kiállított védjegy okirat, vagy
c) a WIPO által kiállított védjegy okirat, amennyiben Magyarországra a védjegyoltalom kiterjed, vagy
d.) az EU Védjegy Hivatala által kiállított közösségi védjegy okirat (Community Trademark CTM).
1.4.3 A prioritással rendelkező igény prioritásos eljárással kerül feldolgozásra, ha a prioritásos kezelésére vonatkozó igényt a Regisztrátor a Nyilvántartásban az igény nyilvántartásba vételekor rögzíti és az igény prioritásának alapját igazoló dokumentumo(ka)t a domain-igénylő a Regisztrátornak bemutatja.
1.4.4 A prioritásos eljárással feldolgozott igények teljesítésére előzetes nyilvános meghirdetés nélkül kerül sor. Az ugyanazon domain névre vonatkozó teljesítés a prioritásos igények esetében egymáshoz képest a nyilvántartásba vétel időpontja szerinti sorrendben történik, a nem prioritásos igényekhez képesti elbírálási sorrendre nézve pedig az 1.3.2 pontba foglaltak az irányadók.
1.5 A delegálási eljárás szabályai közvetlenül második szintű közdomain alá történő delegálás esetén
Az igény teljesítése az igény nyilvántartásba vételének időpontja szerinti sorrendben, előzetes nyilvános meghirdetés nélkül történik.
2. A domain név
2.1. A domain névre vonatkozó formai követelmények
2.1.1 A domain név legalább 2 és legfeljebb 40 karakterből állhat. (Ajánlott a legalább 5, de legfeljebb 10 karaktert tartalmazó domain név választása.)
2.1.2 A domain névben használható karakterek
a) a latin abc ékezet nélküli kisbetűi (a-z), továbbá
b) a magyar ékezetes kisbetűk (á,é,í,ó,ö,ő,ú,ü,ű), továbbá
c) a numerikus karakterek (0-9), továbbá
d) a kötőjel (-)
2.1.3 A domain név elején és végén csak betű vagy numerikus karakter állhat. A domain név nem tartalmazhat két egymást közvetlenül követő kötőjelet.
2.1.4 A numerikus karakterrel kezdődő domain nevek használatát az RFC1035 internet dokumentum nem ajánlja, ezért regisztrálásuk bár nem tiltott, de nem ajánlott, és az ilyen névvel azonosított domainek működőképességéért vagy a használatukból eredő károkért minden felelősség a domain-használót terheli.
2.2 A domain névvel kapcsolatos egyéb kritériumok
2.2.1 A domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, iparjogvédelmi vagy szerzői jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.
2.2.2 Nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan
a) jogellenes, vagy
b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
c) megtévesztő.
2.2.3 Nem választható olyan domain név, amely
a) az adott közdomain alatt már regisztrálva van, vagy
b) a web szerveren közzétett védett nevek vagy zárolt nevek körébe tartozik.
2.2.4 Közvetlenül a .hu közdomain alá történő delegálás esetén
a) kizárólag a helyi önkormányzat lehet domain-igénylője az önkormányzattal rendelkező település nevével azonosított domainnek, illetve
b) csak az adott ország hivatalos képviselete lehet domain-igénylője országnevekkel (magyarul, angolul és saját nyelven) azonosított domaineknek.
Közvetlenül második szintű közdomain alá történő delegálásra ez a megkötés nem vonatkozik.
2.2.5 Közvetlenül a második szintű tm.hu közdomain alatti delegálási igényhez csak olyan domain név választható, amely az igénylő védjegye.
2.3 Felelősség a domain név választásáért <> 2.3.1 Kizárólag a domain-igénylő, illetve domain-használó felelős
a) a domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért,
b) a domain név választás és használat jogszerűségéért,
c) a domain név választással vagy használattal harmadik személynek okozott kárért
2.3.2 A domain-igénylő, illetve domain-használó köteles
a) a domain név megválasztásakor megfelelő gondosságot tanúsítani, és a választását - annak jogszerűsége szempontjából - az igénylést megelőzően ellenőrizni,
b) a választott domain névről önként lemondani, ha a gondos eljárás ellenére is a már delegált domain név használatával más jogát sérti,
c) a Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor helyébe lépni, ha a választott domain névvel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, illetve, ha ennek akadálya van, minden segítséget megadni részükre a követeléssel szembeni védekezésükhöz,
d) a neki delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesíteni a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetni annak érdekében, hogy a Regisztrátort illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje.
2.3.3 Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó az ebbéli minőségében eljárva, a Domainregisztrációs Szabályzatban és a domain-igénylővel, illetve domain-használóval kötött szerződésben foglalt rendelkezések betartása esetén nem felel a domain név választással vagy használattal harmadik személynek okozott kárért.
2.3.4 Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel azért, hogy a domain név választásának és használatának jogszerűségét vagy a Domainregisztrációs Szabályzatnak történő megfelelését az igényléskor, illetve a használat során ellenőrzi.
2.3.5 Sem a Regisztrátortól, sem a Nyilvántartótól nem várható el, hogy eldöntse, hogy a domain név választása vagy használata jogszerű-e. A Regisztrátor vagy a Nyilvántartó azonban nem felel, ha a nyilvánvalóan felismerhető, egyértelműen jogsértő domain név választás esetén a delegálás teljesítését visszautasítja, vagy a már delegált domain név delegálását felfüggeszti vagy visszavonja.
2.3.6 A Nyilvántartó a domain név választásával vagy használatával kapcsolatos jogerős bírósági döntéseket perbenállása nélkül is végrehajtja. Sem a Regisztrátor sem a Nyilvántartó nem vonható felelősségre a vitát lezáró döntés (a Tanácsadó Testület illetve az Alternatív Vitarendező Fórum döntése), jogerős határozat, vagy az előzetesen végrehajthatóvá nyilvánított határozat végrehajtása miatt

III. Fejezet: A domain delegálás fenntartása

3. A delegálás fenntartása
3.1 A delegálás fenntartásának előfeltétele, hogy a domain-használó valamelyik Regisztrátorral megkötött érvényes delegálás-fenntartási szerződéssel rendelkezzen, továbbá a szerződés fennállását a Regisztrátor rögzítse a Nyilvántartásban, továbbá a domain-használó teljesítse a mindenkori Szabályzat feltételeit. A szerződés feltételei nem lehetnek ellentétesek a Szabályzattal és a szerződés elválaszthatatlan részét kell képezze az Igénylőlap. Egyéb szerződéses feltétel hiányában az Igénylőlap önmagában delegálás-fenntartási szerződésnek minősül, a Regisztrátor mindenkori Általános Szerződési Feltételeiben és a Nyilvántartó mindenkori Domainregisztrációs Szabályzatában szereplő feltételekkel.
3.2 Regisztrátor illetve Nyilvántartó a delegálás-fenntartás szolgáltatást díjfizetési feltételhez kötheti.
3.3 A domain-használónak a delegálás ideje alatt folyamatosan eleget kell tennie a mindenkori aktuális Szabályzat feltételeinek. A delegálás fenntartási szerződésre a delegálás ideje alatt a mindenkori Domainregisztrációs Szabályzat előírásai vonatkoznak.

IV. Fejezet: A domain delegálás megszűnése

4. A delegálás felmondása
4.1 Ha a Regisztrátor a delegálás-fenntartási szerződés felmondását határozza el, akkor erről a domain-használót értesítenie kell és a felmondás tényét rögzítenie kell a Nyilvántartásban.
4.2 A domain-használónak ilyen esetben új regisztrációs szerződést kell kötnie egy általa választott Regisztrátorral olyan határidővel, hogy az új szerződés megkötését a Regisztrátor a korábbi szerződés felmondásának Nyilvántartásban rögzített időpontjától számított 45 napon belül a Nyilvántartásban rögzíteni tudja.
5. A delegálás felfüggesztése
5.1 A domain delegálás felfüggesztésére kerül sor, ha
a) a bíróság végrehajtandó határozata, jogerős ítélete ezt írja elő,
b) az ügyészség alapos gyanút közöl arra vonatkozóan, hogy a domain név választása vagy a domain használata bűncselekményt valósított meg,
c) az Alternatív Vitarendező Fórum döntése ezt előírja, és az eljárási szabályzatban biztosított határidőn belül a domain használó nem igazolja a bírói út igénybe vételét.
5.2 A domain delegálás felfüggesztésére kerülhet sor továbbá, ha
a) a domain-használó felhívás ellenére sem gondoskodik arról, hogy a domain megfeleljen a Szabályzatban megfogalmazott követelményeknek,
b) a domain és/vagy a domain név használata az Internet működésében műszaki zavarokat okoz, vagy a felhasználók biztonságát súlyosan veszélyezteti,
c) a domain-használó a Regisztrátorának a regisztrációs vagy fenntartási díjat felhívás ellenére - a megjelölt ésszerű határidőn belül - sem fizeti meg.
5.3 Felfüggesztéskor a domain delegálás műszaki szolgáltatása szünetel, de a domain-használó személye változatlan marad.
6. A delegálás törlése és visszavonása
6.1 A domain delegálás törlésére kerül sor, ha
a) a domain-használó a Regisztrátorához intézett teljes bizonyító erejű vagy közokiratba foglalt nyilatkozatával a domain kezeléséről lemond,
b) a bíróság végrehajtandó határozata, jogerős ítélete a delegálás törlését írja elő,
c) a Regisztrátor a Nyilvántartásban rögzíti, hogy a delegálás-fenntartási szerződés megszűnt, illetve azt felmondta és 45 napon belül egyetlen Regisztrátor sem rögzíti a Nyilvántartásban, hogy a delegálás fenntartására a domain-használóval szerződést kötött,
d) az 5.2.a)-b) pont alapján felfüggesztés történt és a felfüggesztés okának megszüntetésére a felfüggesztés kezdetétől számított 45 napon át sem került sor,
e) a domain-használó meghalt, vagy jogutód nélküli megszűnésére került sor,
f) a szervezet nyilvántartásba vételére vagy bejegyzésére irányuló kérelmét jogerősen elutasították,
g) a domain név delegálás visszavonásra került.
6.2 A delegálás visszavonásra kerül, ha
a.) jogszabály vagy a bíróság jogerős ítélete a delegálás, a domain vagy domain név választás vagy használat jogellenességét állapítja meg,
b) az Alternatív Vitarendező Fórum döntése ezt előírja, és a döntés kézbesítése napjától számított 30 napon belül a domain használó nem igazolja a Nyilvántartó részére a bírói út igénybe vételét.
c) a domain használó által az igényléskor vagy átruházáskor megadott adatok vagy bemutatott dokumentumok nem voltak valósak és a valós adatok vagy dokumentumok alapján az igényt el kellett volna utasítani, illetve a nyilvántartásban rögzítésre kerülő adatok változását a domain használó nem jelentette be, és ezzel megszegte a Regisztrációs Szabályzatban foglalt kötelezettségét,
d.) ha az 1.2.1.2. pontban meghatározott esetben a delegálás-igénylési és/vagy fenntartási szerződés hiányára derül fény, illetve a domain használó nem tudja bizonyítani, hogy eredetileg ilyen szerződést kötött
6.3 A delegálás törlését a 6.1 c), d) és e) pontban meghatározott esetekben 60 nap türelmi idő követi, amely idő alatt a felszabadult domain névre vonatkozóan kizárólag a volt domain-használó, illetve - az e) pont esetében - örököse vagy átruházó nyilatkozatának kedvezményezettje nyújthat be új igényt.
6.4. Ha a delegálás visszavonására a 6.2 a) vagy b) pontja alapján került sor, a delegálás törlését 60 nap türelmi idő követi, amely idő alatt a felszabadult domain névre vonatkozóan kizárólag az nyújthat be igényt, akinek kérelmére illetőleg jogai védelme érdekében a visszavonás történt.
6.5 Az elérhetőségi adatok pontatlansága miatt delegálás visszavonására a 6.2.c.) pont alapján kizárólag abban az esetben kerül sor, ha a Nyilvántartóhoz érkezett bejelentést vagy a Nyilvántartó arra vonatkozó gyanúját követően, hogy akár a domain-használó, akár az adminisztratív kapcsolattartó postai címe nem valós, a Nyilvántartónak a valós adatok közlésére hozzájuk és az érintett domain-használó Regisztrátorához intézett felhívása eredményetlen marad, vagy a postai úton, kétszeri alkalommal tértivevénnyel megküldött felhívást a posta a domain-használó részére vagy az adminisztratív kapcsolattartó részére a valótlan adatok miatt nem tudja kézbesíteni.
7. A delegálás átruházása
7.1 Domain-használó jogait új domain-igénylőre átruházhatja feltéve, hogy
a) az új domain-igénylő a delegálás Szabályzatba foglalt feltételei szerint új delegálás-igénylési és fenntartási szerződést köt valamelyik Regisztrátorral, aki ezt rögzíti a Nyilvántartásban és elindítja az új delegálási eljárást, és
b) az új domain-igénylő az átruházást a régi domain-használó teljes bizonyító erejű okiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatának eredeti példányával a szerződést kötő Regisztrátornál igazolta, és
c) az új delegálás nem ellentétes a Szabályzatban foglaltakkal.
7.2 Bíróság vagy az Alternatív Vitarendező Fórum dönthet a domainnek a kérelmező javára történő átruházásáról. A domain átruházása ilyen tartalmú döntés vagy határozat esetén is csak akkor történhet meg, ha az átruházás eredményeként a domain használatára jogot szerző megfelel a 7.1. pontban előírt feltételeknek.
7.3 A domaint érintő folyamatban lévő alternatív vitarendezési vagy bírósági eljárás alatt a Nyilvántartó a domain átruházását az eljárás befejezéséig úgy korlátozza, hogy ennek időtartama alatt a domain kizárólag a kérelmező vagy a felperes javára ruházható át. A Nyilvántartó - a 8.2. pontban meghatározottak kivételével - nem ellenőrzi a folyamatban lévő eljárás tényét, azt az érdekelt fél tartozik a Nyilvántartó felé igazolni.
7.4 Átruházás esetén a régi domain-használóval kötött delegálás-fenntartási szerződés megszűnik. Az átruházás az új delegálás megtörténte napjával lép hatályba.

V. Fejezet: Jogviták

8. Általános szabályok
8.1 A Szabályzatnak való megfeleléssel kapcsolatban a domain-igénylő és a Regisztrátor között keletkezett vita esetén a Regisztrátor, illetve ha a Regisztrátor kéri, a Nyilvántartó álláspontja döntő. Abban az esetben, ha a vita a Regisztrátor és a Nyilvántartó között keletkezik, akkor a Nyilvántartó álláspontja a meghatározó.
8.2 A domainről folyó jogvita tényét az eljárást kezdeményező fél erre irányuló kérelme, vagy a bíróság döntése alapján Nyilvántartó a Nyilvántartásban rögzíti. Ilyen kérelem esetén a domain átruházása a 7.3. pont szerint korlátozásra kerül.
9. Jogviták intézése a delegálást megelőzően
9.1 Ha a Panaszosnak kifogása van az ellen, hogy a Nyilvántartó web szerverén nyilvánosan meghirdetett, prioritással nem rendelkező igényben választott konkrét domain név az ott megjelölt domain-igénylőnek delegálásra kerüljön, akkor a Tanácsadó Testület eljárását igényelheti. A Panaszos a kifogását, annak okát megjelölve bármely általa választott Regisztrátornál előterjesztheti olyan határidővel, hogy a Regisztrátor az eljárás kezdeményezését a kifogásolt igény nyilvántartásba vételétől számított 14 napon belül a Nyilvántartásban rögzíteni tudja. A határidő elmulasztása esetén a Tanácsadó Testület eljárását nem lehet kérni. A Panaszos kifogását a kifogásolt igény Regisztrátora átvenni köteles, míg más Regisztrátor az átvételről szabadon dönthet. Más Regisztrátor nem tehető felelőssé semmilyen kárért, ami Panaszost a kifogás átvételének megtagadása esetén érhette.
9.2 A Panaszos által választott Regisztrátornak az eljárás kezdeményezésének nyilvántartásba vételétől számított 8 napon belül írásban (postai úton, faxon vagy elektronikus iratban) kell megküldenie a Tanácsadó Testület titkárságának a Panaszos kifogását, indokait, illetve az azokat alátámasztó iratokat. Ennek elmulasztása esetén a Tanácsadó Testület titkársága 8 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a Regisztrátort, amely tartozik a felszólításról a Panaszost haladéktalanul értesíteni, hogy a hiány a határidőn belül pótolható legyen. A hiánypótlásra adott határidő elmulasztása esetén az eljárás megszűnik.
9.3 A Tanácsadó Testület titkársága a Panaszos által előterjesztett iratok másolatát megküldi a kifogásolt igény Regisztrátorának. A Regisztrátor az eljárás megindításáról haladéktalanul értesíti a domain-igénylőt. A domain-igénylő a Regisztrátoránál 14 napon belül kérheti az igény törlését vagy vállalhatja a Tanácsadó Testület eljárását (a Regisztrátornak a 9.7.3 pontnak megfelelően a Regisztrátor által megszabott Tanácsadó Testület elé viteli díj megfizetése, illetve letétbe helyezése mellett) és a kifogással kapcsolatos véleményét tartalmazó, illetve azt alátámasztó iratokat csatolhat. A Regisztrátor a domain-igénylő döntéséről haladéktalanul értesíti a Tanácsadó Testület titkárságát, illetve megküldi a domain-igénylőtől kapott iratokat. Ennek elmulasztása esetén a Tanácsadó Testület titkársága 8 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a Regisztrátort. A megadott határidők elmulasztása esetén a Tanácsadó Testület az eljárást a rendelkezésre álló anyagok alapján, az esetlegesen késve benyújtott előterjesztések figyelmen kívül hagyásával folytatja le.
9.4 A domain-igénylő Regisztrátora által megküldött iratokat a Tanácsadó Testület titkársága azzal küldi meg a Panaszos Regisztrátorának, hogy a Panaszos arra vonatkozóan 8 napon belül írásban reagálhat. Amennyiben határidőn belül reagálás történik, akkor azt a Tanácsadó Testület titkársága azzal küldi meg a domain-igénylő Regisztrátorának, hogy a domain-igénylő arra vonatkozóan 8 napon belül írásban reagálhat. Amennyiben a Tanácsadó Testület titkársága a reakciókat a határidőn belül nem kapja meg, akkor a Tanácsadó Testület az eljárást a rendelkezésre álló anyagok alapján, az esetlegesen késve benyújtott előterjesztések figyelmen kívül hagyásával folytatja le.
9.5 Ha egy nyilvántartásba vett igény teljesítése nem történik meg, mert a Nyilvántartó szerint a Domainregisztrációs Szabályzat előírásainak nem felel meg, akkor a domain-igénylőt erről Regisztrátora az ok megjelölésével haladéktalanul értesíti. A domain-igénylő ekkor a Tanácsadó Testület eljárását igényelheti Regisztrátoránál olyan határidővel, hogy a Regisztrátor az eljárás kezdeményezését az elutasítástól számított 14 napon belül a Nyilvántartásban rögzíteni tudja. A határidő elmulasztása esetén az igény automatikusan törlődik. A Regisztrátornak az eljárás kezdeményezésének nyilvántartásba vételétől számított 8 napon belül írásban (postai úton, faxon vagy elektronikus iratban) kell megküldenie a Tanácsadó Testület titkárságának a domain-igénylő kifogását, indokait, illetve az azokat alátámasztó iratokat. Ennek elmulasztása esetén a Tanácsadó Testület titkársága 5 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a Regisztrátort. A hiánypótlásra adott határidő elmulasztása esetén az eljárás megszűnik.
9.6. A Tanácsadó Testület eljárásának megindítására nyitva álló határidő elmulasztása nem értelmezhető akként, hogy a domain név választásával kapcsolatos jogairól az érintett bármilyen módon lemondott volna, és a választott domain névnek a domain-igénylő részére történő delegálásához hozzájárult volna.
9.7. A Tanácsadó Testületre vonatkozó szabályok
9.7.1 A Tanácsadó Testület az igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatban elvi vagy eseti állásfoglalást hoz. A Nyilvántartó és a Regisztrátor aláveti magát a Tanácsadó Testület állásfoglalásainak, az abban foglaltaknak megfelelően jár el, és az azokban foglaltak alapján teljesíti vagy tagadja meg a delegálásra vonatkozó igényeket.
9.7.2. Az elvi állásfoglalás a Regisztrátorokra és a Nyilvántartókra kötelező általános iránymutatást tartalmaz igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatban. A Tanácsadó Testület elvi állásfoglalását a Nyilvántartó kérheti.
9.7.3 Az eseti állásfoglalás konkrét domain-igénylő konkrét igényének teljesíthetőségére vonatkozó állásfoglalást tartalmaz. A Tanácsadó Testület eseti állásfoglalását a delegálást megelőzően kérheti bármely Regisztrátor saját elhatározásból, illetve a domain-igénylő vagy az igényléssel szemben kifogást előterjesztő Panaszos megbízása alapján. Az eljárás megindítására vonatkozó megbízás elfogadását a Regisztrátor függővé teheti attól, hogy a megbízó az eljárási díjat befizesse, illetve letétbe helyezze.
9.7.4 A Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásának eljárási díját a domain-igénylő Regisztrátora köteles megfizetni a Nyilvántartónak, ha a Tanácsadó Testület úgy dönt, hogy a konkrét domain-igénylő konkrét igénye nem teljesíthető. Ellenkező esetben a díjat
a) a 9.1 szerint indított eljárás esetén a Panaszos Regisztrátora köteles megfizetni, vagy
b) a 9.5 szerint indított eljárás esetén a Nyilvántartót terheli.
Regisztrátor jogosult az eljárással kapcsolatos költségeit megbízója felé továbbhárítani.
9.7.5 A Tanácsadó Testület eljárása írásbeli, egyebekben eljárásának szabályait maga állapítja meg.
10. Jogviták intézése a delegálást követően
10.1. Az Alternatív Vitarendező Fórum
10.1.1. A domain-használó a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásával, valamint a delegálás fenntartásával aláveti magát az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, amely a választott domain névvel kapcsolatos viták elbírálására az erre irányuló kérelem előterjesztése esetén a jelen Domainregisztrációs Szabályzatban, illetve a külön meghatározott eljárási szabályok szerint jár el. Mind a Regisztrátor, mind a Nyilvántartó aláveti magát a domain jogviták intézésére kialakított Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, amelynek végrehajtása miatt sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem vonható felelősségre.
10.1.2. Az Alternatív Vitarendező Fórum szolgáltatást a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete által erre kijelölt, mind a Nyilvántartótól, mind a Regisztrátoroktól független szervezet nyújtja.
10.1.3 A domain delegálását követően egy meghatározott domain névnek a panaszolt domain-használótól történő visszavonását illetve átruházását az, akinek ehhez jogos érdeke fűződik az Alternatív Vitarendező Fórumhoz előterjesztett, az eljárási szabályzatban foglaltaknak megfelelő kérelemmel kezdeményezheti. A kérelem előterjesztésével egyidejűleg a kérelmezőnek be kell fizetnie az eljárási szabályzatban meghatározott összegű eljárási díjat.
10.1.4 A kérelem szabályos előterjesztését és az eljárási díj befizetését követően az eljárási szabályzatban foglaltak szerint megindult és lefolytatott eljárásban az Alternatív Vitarendező Fórum döntést hoz. Döntését a kérelmező és a kérelmezett domain használó által írásban előterjesztett nyilatkozatok és bizonyítékok alapján hozza meg.
10.1.5. Az Alternatív Vitarendező Fórum a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el,

 • amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy
 • amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult,
és amennyiben
 • a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, vagy
 • a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

10.1.6. Az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha
a.)a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy
b.)erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
c.)a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
d.)a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.
10.1.7. A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha
a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy
b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható, vagy
c.)a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
d) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
e) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a domain használó internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy
f) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.
10.1.8 A Regisztrátor és a Nyilvántartó az Alternatív Vitarendező Fórum döntését a kézhezvételtől számított 30 nap elteltével végrehajtja. Abban az esetben, ha a domain használója a 30 napos határidő alatt igazolja, hogy az Alternatív Vitarendező Fórumnak a domain delegálás visszavonását elrendelő döntésének közlését követően a kérelmezővel szemben jogainak megóvása végett keresetet terjesztett elő, a döntés végrehajtását a Regisztrátor és a Nyilvántartó felfüggeszti. A keresetindítás elmulasztása esetén az Alternatív Vitarendező Fórum döntését a Regisztrátor és a Nyilvántartó végrehajtja.
10.1.9. Az Alternatív Vitarendező Fórum eljárásának részletes szabályait külön eljárási szabályzat állapítja meg.
10.1.10 A Kérelmező és a Kérelmezett közös megállapodás alapján a vita eldöntésére bármikor delegált domain nevek vonatkozásában, illetve más, a jelen Regisztrációs Szabályzatban megállapított eseteken kívüli jogvitás kérdésekre is igénybe veheti az Alternatív Vitarendező Fórumot.
10.2. Eseti Választottbíróság
10.2.1 A domain-igénylő vagy domain-használó a domain delegálással és regisztrálással, illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben a Regisztrátorral vagy a Nyilvántartóval szemben kiköti és elfogadja a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete által támogatott Eseti Választottbíróság kizárólagos hatáskörét mindazokban az ügyekben, amelyek elbírálását jogszabály a választottbírósági fórumon lehetővé teszi.
10.2.2 A domain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben a Regisztrátor és a Nyilvántartó aláveti magát a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete által támogatott Eseti Választottbíróság döntésének, amely bíróság a vitát a rá vonatkozó eljárási szabályok alapján első fokon a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el.
10.2.3. A felek erre vonatkozó választottbírósági megállapodásuk alapján a jelen szabályzatban meghatározott eseteken kívüli bármely vitájuk eldöntésére is kiköthetik az Eseti Választottbíróság kizárólagos hatáskörét.
10.2.4 Az Eseti Választottbíróság a közzétett eljárási mintaszabályzat szerint jár el, amelytől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek.

VI. Fejezet: Egyéb rendelkezések

11. A domain technikai működőképességére vonatkozó követelmények
A domain-igénylőnek, illetve a domain-használónak az alábbiakban meghatározott technikai működőképességre vonatkozó követelmények teljesüléséről már a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásakor, majd azt követően is, a delegálás fenntartásának ideje alatt folyamatosan gondoskodnia kell:
11.1 Az Internetről állandó összeköttetéssel, folyamatosan elérhetők legyenek és működjenek az alábbi szolgáltatások (gépek):
a) legalább két domain név szerver (elsődleges és másodlagos), amelyek hitelesen válaszolnak az adott domainre vonatkozóan az 53-as TCP és UDP portokra érkező kérésekre, és
b) legalább egy levelezési (mail) szerver, amelyen a postmaster@<delegálni_kért_domain> címre érkező leveleket az adott domain kezelője fogadja, és képes az RFC-2822 követelményeknek megfelelő szabványos formátumú levelet küldeni.
11.2 Az elsődleges és másodlagos domain név szerverek egymástól független állandó Internet hálózati elérhetőséggel rendelkezzenek.
11.3 Az adott domain zóna SOA rekordja szintaktikailag hibátlan legyen, beleértve az RNAME kontakt cím működését.
11.4 Az adott zónában és alzónáiban lévő név bejegyzésekhez tartozó reverse bejegyzéseknek létezniük kell.
12. Adminisztratív kapcsolattartó
12.1 A domain-igénylő vagy domain-használó köteles a domain delegálásával, regisztrálásával, fenntartásával, illetve a domain használattal kapcsolatos ügyekben történő képviseletre adminisztratív kapcsolattartót megjelölni.
12.2 Ha a domain-igénylő vagy domain-használó másként nem rendelkezik, akkor az adminisztratív kapcsolattartónak saját magát kell tekinteni. Ha a domain-igénylő vagy domain-használó mást hatalmaz meg, akkor felelős azért, hogy a meghatalmazott ennek következményeit vállalja.
12.3 Az adminisztratív kapcsolattartó személyében vagy adataiban bekövetkezett változásokról a domain-használó, illetőleg maga az adminisztratív kapcsolattartó köteles a Regisztrátort értesíteni. Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel azért a kárért, amely abból ered, hogy a változásokról elmulasztották a Regisztrátort értesíteni. A változások bejelentésének elmulasztása a domain delegálásnak a Szabályzat 6.5 pontja szerinti visszavonását eredményezheti.
12.4 Adminisztratív kapcsolattartónak csak olyan természetes vagy jogi személy jelölhető meg, aki magyarországi postacímmel rendelkezik, és magyar nyelvű kommunikációra képes. Külföldi domain-igénylő vagy domain- használó köteles az igényléssel egyidejűleg ilyen adminisztratív kapcsolattartót meghatalmazni.
12.5 A domain-igénylőhöz, illetve domain-használóhoz intézett hivatalos értesítéseket, felhívásokat az adminisztratív kapcsolattartónak a Nyilvántartásban szereplő e-mail címére vagy postai címére kell küldeni. Saját felelőssége, hogy a Nyilvántartásban szereplő címeket úgy aktualizálja, hogy az oda címzett értesítésekről, felhívásokról haladéktalanul értesüljön. Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel az értesítés elmulasztásából eredő kárért, ha az adminisztratív kapcsolattartó a Nyilvántartásban szereplő címen nem érhető el.
13. Vegyes rendelkezések
13.1 A domain-igénylő, illetve domain-használó köteles a neki delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesíteni a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetni annak érdekében, hogy a Regisztrátort illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje. Sem a Regisztrátor sem a Nyilvántartó nem vonható felelősségre a Szabályzat betartása, az alternatív vitarendezési eljárási döntés, jogerős határozat, vagy az előzetesen végrehajthatóvá nyilvánított határozat végrehajtása miatt.
13.2 A domain regisztráció során az ügyintézés általában e-mail (elektronikus levél) vagy telefax útján történik. Az e-mailen vagy telefaxon elküldött értesítéseket az ellenkező bizonyításáig a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni. Az így küldött dokumentumok hitelességéért a küldő fél felelős. A domain ügyintézéssel kapcsolatban a felek közötti kommunikáció során keletkezett e-mailt minősített elektronikus aláírás hiányában is írásba foglalt okiratnak és hitelesnek kell tekinteni, mint amelynek tartalma - az ellenkező bizonyításáig - az eredetivel egyező, változtatás nélküli, amelyre bármely fél alappal hivatkozhat.
13.3 A domain igénylő, és a domain használó tartozik az adataiban bekövetkezett változást a változás megtörténtét követően haladéktalanul a Regisztrátornak bejelenteni. Ha a domain igénylő vagy használó olyan szervezet, amely nyilvántartásba vétele vagy bejegyzése megtörténte előtt kezdte meg működését, a nyilvántartásba vétel vagy bejegyzés tényét, illetve az erre irányuló kérelmet jogerősen elutasító végzés tényét tartozik a végzés kézhezvételét követően haladéktalanul a Regisztrátornak bejelenteni.
13.4 Delegálás-igénylési és delegálás-fenntartási szerződés összevontan is köthető. Bármelyik szerződés érvénytelen az aláírt Igénylőlap nélkül, illetve semmis minden olyan feltétel, amely ellentétes a Szabályzattal. A domain-igénylő illetve domain-használó köteles a domain fenntartás ideje alatt a regisztrációs szerződés(eke)t megőrizni. Regisztrátort nem terheli szerződéskötési kötelezettség, így nem felel, ha valamely domain delegálására vagy fenntartására nem kíván szerződést kötni.
13.5 A regisztrációs eljárások (igénylés, módosítás, felmondás, átruházás stb.) során az érintettek (domain-igénylő, domain-használó, átruházó, kedvezményezett, adminisztratív kapcsolattartó stb.) jogosultságát, illetve azonosságát a Regisztrátor vagy a Nyilvántartó a tőle elvárható mértékben vizsgálja, aminek alapja elsősorban:
a) magánszemély esetén:
i) régi vagy új (kártya) típusú személyazonossági igazolvány,
ii) útlevél,
iii) magyarországi letelepedési engedély,
iv) az Európai uniós állampolgárságot hitelesen bizonyító okirat.
b) szervezet estén:
i) a szervezet létrehozását, nyilvántartásba vételét vagy bejegyzését igazoló hatósági (közigazgatási vagy bírósági) határozat, bejegyző végzés, illetve a bejegyzésre, nyilvántartásba vételre irányuló eljárás megindítását hivatalosan igazoló okirat (kérelem bírósági érkeztető pecséttel ellátott példánya),
ii) a szervezet nevében nyilatkozó személy képviseleti jogát igazoló okirat (pl. aláírási címpéldány),
c) védjegyjogosult esetén a védjegyoltalom igazolására szolgáló okirat,
d) minősített elektronikus aláírási tanúsítvány.
Ha a Regisztrátor vagy a Nyilvántartó szükségesnek látja, akkor a biztonság érdekében az átruházási vagy jelentősebb módosítási kérelmek elbírálásához kérheti a regisztrációs szerződés, a domain-használót azonosító okirat vagy egyéb, a jogosultságot igazoló dokumentum bemutatását.
13.6 Regisztrátor bármely Magyarországon bejegyzett vagy nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó lehet, amely a Szabályzatban meghatározott tevékenység folytatására jogosult, rendelkezik a tevékenységhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, valamint közte és Nyilvántartó között franchise szerződés van hatályban.
13.7 Regisztrátor megszűnése, illetve regisztrátori jogosultsága elvesztése esetén a szerződésekben új Regisztrátor léphet a régi helyébe. Ha erre nem kerül sor, akkor a régi Regisztrátor helyett a Nyilvántartó értesíti a régi Regisztrátor által fenntartott domainek domain-használóit a delegálás-fenntartási szerződés megszűnéséről és a Regisztrátor helyett rögzíti ezt a Nyilvántartásban is. Ezt követően a 6.1.c pont szerint folytatódik az eljárás.
13.8 Ahol szerződés vagy bármely más okirat a Domainregisztrációs Szabályzatot vagy Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelveket (illetve a szabályok korábbi elnevezését) említi, ott a jelen Szabályzatot kell érteni.
13.9 A korábban delegált domainek esetén a delegálás jogszerűsége a korábban hatályos regisztrációs szabályzatok szerint kerül elbírálásra.
A jelen Szabályzatot - ami 2007. március 1-én lép hatályba - a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete közgyűlése határozattal elfogadta.


MINTA Igénylőlap a .hu közdomainek alá történő Internet domain delegálás igényléséhez

(A kötelezően kitöltendő rovatok vastagon szedve)

Választott domain név:
[ ] Új igény? [ ] Prioritásos új igény? [ ] Módosítás? Oka: _________________
Ha a név védjegy, akkor a lajstromszám:
Mely közdomain alá kéri a delegálást?
[ ] .hu domain [ ] második szintű közdomain, mégpedig:_________________
Igénylő azonosítója (szervezet adószáma (hiányában bejegyzés száma) vagy magánszemély személyi(igazolvány) száma) :
Igénylő jogi státusza:
Igénylő teljes neve (magyarul):
szervezet esetén angolul:
Igénylő postai címe:
telefonszáma:
telefaxszáma:
e-mail címe:
Igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó (ha különbözik az Igénylőtől)
neve:
postai címe:
telefonszáma:
telefaxszáma:
e-mail címe:
Kijelentem, hogy

 • a Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzat előírásait betartom;

 • a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom;

 • tudomásul veszem, hogy az igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát;

 • a választott domain névvel kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, és tudomásul veszem, hogy a választott domain névvel kapcsolatosan ellenem indult jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a Kérelmezővel szemben érvényesíthetek, továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel;

 • a domain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Internet Szolgáltatók Tanácsa által támogatott Eseti Választottbíróság kizárólagos hatáskörének, amely választottbíróság a vitát a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el;

 • szavatolom, hogy az igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, és tudomásul veszem, hogy amennyiben a megadott adatok nem valósak, vagy az adatok megváltozását nem jelentem be, az a domain név visszavonását eredményezi;

 • az igénylőlapot teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam.

Dátum:
Az Igénylő képviselőjének neve:

Igénylő (cégszerű) aláírása

Az igényt átvevő Regisztrátor neve, az átvétel ideje, a Regisztrátor aláírása:


A szabályzat PDF változata itt található

Vissza

WiFi | Bit | Szolgáltatásaink | Magunkról | IT Szótár | Weboldal Ajánlása | Webáruház | DivX | USB | Microsoft (MS) | Referenciák | ADSL | Google | Transmitter | Sitemap